Diamond Sea nam tren tuyen duong 30-4 con duong xuong song cua Vung Tau : vi tri thuan loi -> 4 mat tien duong -4 mat view bien, doi dien truong hoc gan san bay , benh vien , truong dai hoc va trung tam hanh chinh tinh Ba Ria- Vung Tau ...chi mat va phut den bai tam
Quy mo du an : gom 32 tang , 2 tang ham, 5 tang thuong mai,25 tang gom 486 can ho
can ho Diamond Sea Vung Tau :cung cap 25 tang can ho gom 486 can , 2 phong ,2toilet voi dien tich tu 67m2 den 81m2 duoc thiet ke va trang bi hien dai , can ho thiet ke lay anh sang tu nhien va gio bien dam bao mang lai nhung giay phut thu gian thoai mai sau ngay lam viec dac biet can ho thiet ke huong tam nhin ra bien , canh quan cua do thi
Ngoai trung tam thuong mai tu tang 1 den tang 5 : gom ho boi tran , khu sinh hoat cong dong , khu nha tre, spa, sieu thi, rap chieu phim....

Dien tich su dung: 81m2 Loai dia oc: Can ho vung tau
Dien tich khuon vien Huong xay dung:
Chieu ngang truoc: 0m Duong truoc nha:
Chieu dai: 0m Tuyen duong: Mat tien duong
Chieu ngang sau: 0m So lau: 0
Dien tich xay dung Phong khach: 0
Chieu ngang truoc Phong ngu: 0
Chieu dai Phong ve sinh: 0
Chieu ngang sau Phong khac: 0